Avís legal i Política de privacitat

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), s’exposen a continuació les dades identificatives dels anomenats prestadors de serveis de la societat de la informació:

OBACH SL, Domicili Social a l’av. Santa Fe S/N, 25794 Organyà (LLeida), NIF B25038373 i Correu electrònic obach@obach1915.com, Telèfon 973383059, Inscrita al Registre Mercantil de Lleida Tom 271, Foli 223, S Full 4587.

SEBITUS SL, Domicili Social a Carrer Major, 14 25794 Organyá (Lleida), NIF B25800947, info@obach1915.com, Telèfon 973383424, Inscrita al Registre Mercantil de Lleida Tom 1432, Foli 88, S 8.

Trobareu a la nostra política de privadesa i política de cookies informació addicional.

Política de privadesa

Per mitjà d’aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal que seran incloses als nostres fitxers i bases de dades. Sense perjudici de les finalitats que s’indiquin en cada cas, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes a la legislació aplicable per impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua. 

1. Responsable del tractament

Els coresponsables del tractament de les seves dades personals (A partir d’ara denominats OBACH) són:

OBACH SL, Domicili Social a l’av. Santa Fe S/N, 25794 Organyà (LLeida), NIF B25038373 i Correu electrònic obach@obach1915.com, Telèfon 973383059, Inscrita al Registre Mercantil de Lleida Tom 271, Foli 223, S Full 4587.

SEBITUS SL, Domicili Social a Carrer Major, 14 25794 Organyá (Lleida), NIF B25800947, info@obach1915.com, Telèfon 973383424, Inscrita al Registre Mercantil de Lleida Tom 1432, Foli 88, S 8.

2. Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, la Política de Privadesa, Política de cookies (que podeu consultar al portal web) i Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat.

3. Ús de la web

L’ús de la present web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, els continguts) a Internet pertanyents a Obach o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Obach pugui oferir a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics d’Obach, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges.

Obach es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Obach no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. Finalitat del tractament i legitimació

El tractament de les vostres dades té per finalitat l’òptima gestió de les vostres sol·licituds, consultes i compres dels nostres productes o serveis, l’enviament i lliurament de la vostra compra, així com per facilitar-vos, newsletters, promocions, productes, informació, notícies o esdeveniments relacionats amb Obach.

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment de l’usuari interessat, la prestació d’un servei o execució d’un contracte, l’interès legítim del responsable del tractament de dades o del titular de les dades personals i/o el compliment d’una obligació legal.

L’usuari consenteix el tractament de les vostres dades amb les finalitats descrites, sense perjudici dels drets que us assisteixen.

En qualsevol moment, podreu revocar de forma gratuïta el vostre consentiment i/o sol·licitar no rebre noves comunicacions d’Obach a l’adreça dalt exposada o per correu electrònic a l’adreça obach@obach1915.com.

5. Tipus de dades tractades

Per a les finalitats exposades a l’apartat anterior es tracta un conjunt de dades de caràcter personal proporcionades per l’usuari, com ara:

 • Dades de caràcter identificatiu, com a nom, cognoms, sexe, DNI/NIE, telèfon, correu electrònic, adreça postal.
 • Dades bancàries, com ara dades de la targeta amb què s’efectua el pagament de la comanda realitzada o altres mitjans de pagament utilitzats.
 • Dades relatives a la navegació.

També podrem demanar les dades a partir de l’ús que efectueu del Portal com són les transaccions realitzades, navegació per la web així com quan es posi en contacte amb nosaltres a través del servei d’Atenció al Client, adquireixi algun producte a través del portal o bé faciliti aquestes dades a qualsevol de les nostres botigues o establiments físics.

Determinades dades personals sol·licitades durant el procés de compra al portal són imprescindibles per a la prestació del servei o l’enviament dels productes, de manera que la negativa de l’usuari o client a subministrar-los suposarà la impossibilitat de dur a terme la transacció.

6. Termini de conservació de les dades

Les vostres dades personals seran conservades mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van obtenir. Transcorregut aquest període les dades seran suprimides d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, cosa que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar per ser posteriorment eliminats.

7. Els seus drets

La nostra normativa de protecció de dades us confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres serveis que podem resumir en els següents:

 • Dret d’accés: Conéixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
 • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les vostres dades per ser aquestes inexactes o no veraces.
 • Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que estiguin sent tractades.
 • Dret a la limitació del tractament en els casos recollits a la Llei.
 • Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les dades quan el tractament ja no sigui necessari.
 • Dret d’oposició: Sol·licitar el cessament a l’enviament de comunicacions comercials en els termes abans assenyalats.
 • Dret a revocar el consentiment prestat.
 • Dret dinformació.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: garantir que no siguis objecte d’una decisió basada únicament en el tractament de les teves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre tu o t’afecti significativament de manera similar.

Podeu exercitar els vostres drets a través d’algun dels canals següents, indicant el dret a exercitar i acompanyant còpia del Document Nacional d’Identitat o document equivalent a més de qualsevol altra documentació que considereu oportuna:

Correu Postal: Ctra. de la Seu, 9. 25794 Organyà (Lleida) o Av. Santa Fe S/N, 25794 Organyà (LLeida), Correu electrònic: obach@obach1915.com.

També tindrà dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi rebut satisfacció a l’exercici dels seus drets.

8. Mesures de segureta

Obach ha adoptat les mesures de seguretat oportunes per donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació daquestes dades.

9. Cessió de dades

Obach no cedirà les vostres dades personals excepte quan vingui obligada per una norma legal o per una autoritat judicial o administrativa.

Alguns casos necessitem la col·laboració de terceres empreses proveïdores de serveis que poden tenir accés a les seves dades personals. Aquest és el cas, per exemple, d’empreses de transport o logística perquè puguin realitzar l’enviament i el lliurament de les seves compres o comandes, serveis d’autenticació i gestió d’accessos, màrqueting, analítica web, processament de pagaments i antifrau i/o digitalització de la informació i repartiment a domicili. OBACH subscriurà amb aquestes terceres empreses el corresponent contracte d’encàrrec del tractament de dades, mitjançant el qual imposarem, entre d’altres, l’obligació d’aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de tractar les dades a què tinguin accés únicament per complir l’encàrrec.

10. Propietat intel·lectual i industrial

Obach per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat dObach o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual i la resta de normativa, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització dObach.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial, titularitat d’Obach. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’Obach.

11. Exclusió de garanties i responsabilitat

Obach no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

12. Modificacions

Obach es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a el portal.

13. Enllaços

En cas que a la web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Obach no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Obach assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

14. Dret dexclusió

Obach es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes normes.

15. Generalitats

Obach perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

16. Modificació de les presents condicions i durada

Obach podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

17. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Obach i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.