Condicions generals

1. Condicions generals de contractació

www.embotitsobach.com, a partir d’ara Embotits Obach, és una plataforma web de comercialització online de productes produïts per Sebitus SL, a partir d’ara Botiga Obach, amb domicili a Carrer Major 14, 25794, Organyà (Lleida), NIF B-25800947, i inscrita al Registre Mercantil de Lleida, tom 1432, foli 29, full número L-28788.

La utilització per part de l’usuari de qualsevol dels serveis d’aquest web, suposa l’acceptació expressa de totes les condicions generals d’ús en la versió publicada en aquest lloc en el moment en què l’usuari accedeixi al servei de Embotits Obach, així com de les condicions particulars que, si procedeix, li siguin aplicables.

Embotits Obach es reserva el dret de modificar aquestes condicions generals d’ús amb l’objectiu d’adequar a la legislació vigent aplicable a cada moment les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals del mercat. Existeix la possibilitat que aquestes condicions generals siguin complementades amb condicions particulars que l’usuari acceptarà pel fet d’utilitzar els serveis.

2. Condicions d’accés i utilització de la botiga obach

Condicions d’usuari

La utilització de qualsevol servei d’Embotits Obach atorga la condició d’usuari. Els usuaris podran ser de consulta o compradors. En aquest darrer cas, serà imprescindible que hi hagi un registre previ al lloc web.

Necessitat de registre

L’usuari es compromet a complir en tot moment les condicions, així com també a observar els principis que s’estableixen en els seus avisos legals.

Ús de la Botiga Obach i els seus serveis

L’usuari reconeix i accepta que l’ús dels serveis oferts per Embotits Obach serà exclusivament sota el seu risc i responsabilitat.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis d’Embotits Obach d’acord amb el que estableix la llei, la moral i l’ordre públic, al que es disposa en aquestes Condicions Generals d’Ús i en les condicions particulars que, si s’escau, li siguin aplicables.

L’usuari es compromet a fer un ús lícit dels serveis i a no realitzar cap tipus d’activitat que atempti contra els drets de terceres persones o infringeixi la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

Àmbit d’actuació

Embotits Obach opera exclusivament per al territori dels estats membres de la Unió Europea, així com de l’Europa continental.

3. Procés de contractació

Els usuaris que vulguin comprar productes d’Embotits Obach hauran de:

a) Escollir els productes
– A la fitxa de cada producte hi ha un botó “Afegeix a la cistella”. Només s’ha de fer clic al botó i la referència s’afegirà a la cistella de la compra.
– La cistella de la compra anirà acumulant els articles que es vulguin comprar. Des del mateix cistell es poden modificar els productes i les unitats.
– Per iniciar el procés de compra només cal clicar el botó “Vés a caixa” que trobaràs al final de la cistella.

b) Registrar-se: Per mitjà de les teves dades de registre a l’apartat “El meu compte” o bé registrant-hi.

c) Emplenar el formulari de compra i finalitzar la compra: Un cop registrat, només cal emplenar els formularis d’adreça de lliurament i acceptar les condicions de compra.

d) Pagar mitjançant les formes disponibles:

El pagament de qualsevol compra pot efectuar-se per mitjà de targeta de crèdit/dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i/o similars), per mitjà de transferència bancària al nostre compte corrent i per mitjà del sistema PayPal (que també permet el pagament amb targetes de crèdit incloent-hi American Express).

La targeta amb la que es realitzi el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora un banc o caixa d’estalvis amb domicili social en qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, així com de l’Europa continental. Botiga Obach es reserva el dret de canviar o modificar el compte corrent on el Client pot pagar la seva comanda mitjançant transferència bancària. Totes les transaccions de compra a Botiga Obach es desenvolupen dins d’un estricte marc de confidencialitat i xifrat gràcies al protocol SSL. Botiga Obach mai tindrà accés a les teves dades bancàries ni tampoc les guarda als seus servidors. És per aquest motiu que ens les hauràs de facilitar de nou cada vegada que facis una nova compra al nostre web.

El client rep el paquet al domicili que hagi indicat i en l’horari escollit prèviament. Si el missatger no troba el client al seu domicili, deixarà un avís en un telèfon per concretar dia i hora.

Albarà de lliurament: Juntament amb els productes s’envia el tiquet detallat i valorat.

Termini de lliurament: Els articles seran subministrats en un termini d’entre 24 i 48 hores a partir del dia següent de la comanda i segons la zona. Els caps de setmana i els festius no es tindran en compte com a operatius. En cas de retard per alguna causa imputable a Botiga Obach, se li comunicarà al client per correu electrònic i/o telèfon, i aquest podrà desistir de la compra de forma immediata.

Factura: Aquesta s’adjuntarà al correu electrònic d’enviament de la comanda.

Preus: Els preus indicats a la botiga tenen l’IVA inclòs.

Comanda mínima: Per fer una comanda és necessari realitzar una compra d’un mínim de 25 euros.

Límit d’unitats per comanda: Es poden comprar fins a un màxim de 70 unitats per cada comanda o transacció.

Despeses d’enviament: Els articles s’envien per missatger i el cost és el següent:

Espanya (excepte Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla): 6,50€, gratis a partir de 80€
Illes Balears: 18,95€, gratis a partir de 120€
Portugal: 18,95€, gratis a partir de 120€

Botiga Obach no permet, de moment, enviaments a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla, Andorra, EU i la resta del món.

Garantia: Tots els productes tenen la garantia de qualitat d’Botiga Obach. S’exclou de la garantia qualsevol defecte causat per una mala conservació i manipulació del producte. Per tramitar una reclamació s’ha de contactar a comandesbotiga@obach1915.com.

Devolució: El procediment a seguir per retornar un producte s’inicia amb un correu electrònic a comandesbotiga@obach1915.com, amb les dades de la comanda, la teva identificació, els motius de la devolució i una fotografia del producte tal i com va arribar en el cas d’estar defectuós. Contestarem aquest correu en el termini més breu possible. De complir tots els requisits, Botiga Obach procedirà a l’abonament de l’import total de la comanda, o a l’enviament d’una de nova, d’acord al procés que finalment decidim de mutu acord, un cop rebem la comanda o el producte retornat. L’enviament de la devolució s’ha de fer utilitzant la mateixa caixa de Botiga Obach que t’hem enviat, o en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat, i s’ha d’incloure una còpia de l’albarà de lliurament dins del paquet indicant els motius de la devolució.

Botiga Obach no es farà responsable de les despeses ocasionades per aquelles devolucions que es produeixin sense respectar els passos establerts en aquest procediment.

Idioma: Totes les comunicacions es podran fer en català i en castellà.

4. Informació sobre els productes

Els productes d’Embotits Obach es presentaran mitjançant fotografies i descripcions. Les fotografies corresponents als productes i als seus signes distintius tenen per objectiu aportar una informació acurada i detallada del producte. Malgrat tot, l’usuari i el comprador han de tenir present que l’aparença dels productes fotografiats pot diferir del producte enviat. 

En el cas que, per circumstàncies de força major, el producte no estigui disponible després d’haver-se fet la compra, Embotits Obach informarà el comprador de l’anul·lació total o parcial de la seva comanda i la podrà cancel·lar completament. Els costos de la cancel·lació aniran a càrrec d’Embotits Obach.

5. Exclusió de garanties. Responsabilitat

Disponibilitat i continuïtat del lloc web i els seus serveis

Botiga Obach no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament de www.embotitsobach.com i dels seus serveis.

Botiga Obach no serà responsable, amb els límits establerts a l’ordenament jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l’usuari com a conseqüència de la indisponibilitat, errors d’accés i falta de continuïtat d’Embotits Obach i els seus serveis.

Botiga Obach respondrà únicament i exclusiva dels serveis que presti per si mateixa i no serà responsable en el supòsit que la configuració o l’equipament de l’usuari no sigui l’adequat, o en supòsits de força major.

L’eventual responsabilitat de Botiga Obach amb el comprador, per tots els conceptes, quedarà limitada com a màxim a l’import de les quantitats percebudes directament pel comprador per mitjà del servei d’Embotits Obach, amb exclusió, en tot cas, de responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant. 

Embotits Obach no serà responsable, ni indirectament ni subsidiària, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l’usuari com a conseqüència de la presència de virus o altres elements als continguts i serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.